Informatie

 

De Afdelingsraad

Op iedere school van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel is een Afdelingsraad aanwezig. Deze raad beschikt op schoolniveau op de beleidsterreinen onderwijs, identiteit en kwaliteit over een aansturend c.q. aanwijzende bevoegdheid richting de schooldirecteur binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Ouders die lid zijn van de vereniging worden in de gelegenheid gesteld om via dit orgaan invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De Afdelingsraad is enigszins te vergelijken met een cliëntenraad. De belangen van de ouders zijn via deze lijn gewaarborgd.

Afdelingsraden hebben een belangrijke uitvoerende taak op schoolniveau. Deze taken worden in overleg met de schooldirecteur verricht. Van belang hierbij is dat de benodigde expertise ook daadwerkelijk aanwezig is. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van de begroting, het indienen van concept huisvestingsaanvragen bij het servicebureau of het selecteren van onderwijsmethoden.

Op decentraal niveau vinden er afdelingsvergaderingen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden afdelingsraadsleden benoemd en worden de leden van de ledenraad gekozen en vervolgens ter benoeming voorgedragen aan de algemene ledenraad. Het verdient de voorkeur dat de leden van de ledenraad tevens lid van de Afdelingsraad zijn. Daarnaast wordt de schoolbegroting tijdens de vergadering toegelicht. Daarnaast is de afdelingsvergadering het platform waar de Afdelingsraad verantwoording aflegt aan de leden over de wijze waarop zij de belangen van de leden/ouders gestalte heeft gegeven. Deze verantwoording geldt voor alle beleidsterreinen.
 

Contactgegevens 

Voorzitter:
...

Secretaresse:
Mevr. A. Timmermans, 0511-841873

Mailadres: ar.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl