Informatie

De Leerplichtwet 2016 en extra verlof

Net als in vele andere landen in de wereld kent Nederland een leerplichtwet. In deze wet dat staat omschreven dat alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden verplicht naar school moeten. Dit geldt in Nederland dus voor alle leerlingen die in het basisonderwijs zitten en voor het grootste deel van de middelbare scholieren. De ouders dienen er voor te zorgen dat de leerlingen geregeld de school bezoeken.* Als de leerlingen 12 jaar of ouder zijn worden zij voor dit geregeld schoolbezoek medeverantwoordelijk gehouden. De (locatie)directeur van de school heeft een meldingsplicht naar de leerplichtambtenaar, als leerlingen niet op school verschijnen, zonder dat hier goede redenen voor zijn. De leerplichtambtenaar heeft een toezichthoudende taak en komt in actie als er iets niet goed gaat. Daarnaast geeft hij/zij voorlichting en informatie aan ouders, leerlingen en scholen. 

VERLOF VAN SCHOOL?

Onderwijs is heel belangrijk. Het geeft kinderen de kans om later zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving en om een goede baan te vinden. Met een goede opleiding en diploma op zak, staan ze sterker. Onderwijs is niet vanzelfsprekend. In veel landen kúnnen kinderen niet naar school. In Nederland gelukkig wel. Hier vinden we het recht op onderwijs zo belangrijk, dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan. In Nederland zijn daarom de leerplicht en de kwalificatieplicht vastgelegd in een wet: de Leerplichtwet.

Die Leerplichtwet schrijft leerlingen, ouders en scholen voor wat wel en niet mag.

KAN MIJN KIND VRIJ KRIJGEN VAN SCHOOL?

Uw kind mag in principe onder schooltijd geen vrij. Toch zijn er enkele uitzonderingen. In de leerplichtwet staat bijvoorbeeld omschreven dat een kind bij ziekte, schoolsluiting, schorsing en de vervulling van plichten uit godsdienst of levensovertuiging eventueel kan worden vrijgesteld.

EXTRA VAKANTIEVERLOF

Het is niet toegestaan om onder schooltijd met uw kind op vakantie te gaan!! Er is slechts één uitzondering. Als ouders kunnen aantonen dat ze een beroep uitoefenen, waardoor het onmogelijk is om vakantie te vieren in één van de vastgestelde vakantieperiodes. In dat geval kunt u een aanvraag indienen bij de directeur van de school.

Bij ‘specifieke aard van het beroep’ moet worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen (bijv. recreatiebedrijven/agrarische bedrijven), waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in de vastgestelde periodes vakantie op te nemen.

Let op: werkomstandigheden, uitval, onderbezetting, werkplanning, personele bezetting en gezinsomstandigheden vallen NIET onder het begrip ‘specifieke aard van het beroep’. Er moet worden aangetoond dat een vakantie in de reguliere schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.

Voorwaarden voor een aanvraag voor extra verlof

·Extra vakantieverlof buiten de vastgestelde vakantieperiodes wordt nooit in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar verleend.
·Verlofaanvragen moet schriftelijk en minimaal acht weken van tevoren worden ingediend. Het formulier hiervoor ligt op school.
·Er kan max. 10 aaneengesloten schooldagen per jaar buiten de vakantieperiodes om verleend worden.
·Het tonen van een werkgeversverklaring is niet voldoende, uit de verklaring moet de specifieke aard van het beroep blijken.

Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dagen krijgen?

·Familiebezoek in het buitenland.
·Vakantie in een goedkopere periode, of in verband met een speciale aanbieding.
·Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
·Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan.
·Roosterproblemen van de werkgever.
·Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
·Eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers)drukte.
·Eerder vertrek voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog vrij zijn.
·Op vakantie met familie uit een ander deel van het land.
·Sabbatical.
·Wereldreis.

VERLOF IN VERBAND MET GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Ook kan een kind in specifieke gevallen vrij krijgen. We noemen dit ‘gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die of onverwacht zijn, of buiten de wil van de ouders en het kind liggen, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of het overlijden van bloed- of aanverwanten. De directeur beslist over verlof tot en met max. 10 schooldagen per jaar. Bij verlof van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.

Dit verlof moet vooraf schriftelijk worden aangevraagd, zo mogelijk 8 weken van te voren.

In bijzondere omstandigheden kan dit uiterlijk binnen 2 dagen na de verhindering ook nog worden gemeld (denk aan ziekte of overlijden). Het aanvraagformulier is verkrijgbaar op school. Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen, stuurt de directeur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar.

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof

· Verhuizing (max. 1 schooldag).

· Huwelijk van bloed- of aanverwant t/m 3e graad *:

a. in Nederland max. 1 dag (max. 2 schooldagen indien er veel gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag);
b. in het buitenland max. 5 schooldagen.

· Bij overlijden van bloed-of aanverwant :

a. in de 1e graad max. 5 schooldagen;
b. in de 2e graad max. 2 schooldagen;
c. in de 3e en 4e graad max. 1 schooldag;
d. in het buitenland t/m 4e graad max. 5 schooldagen

· Bij een 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders, max. 1 schooldag*

· Naar het oordeel van het bevoegd gezag belangrijke redenen, met uitzondering van vakantieverlof of deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.


*   hier is wel een bewijs voor nodig (bv. trouwkaart/ kopie trouwakte)

BEZWAAR MAKEN

Als een aanvraag wordt afgewezen, kunt u in bezwaar gaan. Tegen een beslissing van de directeur is dat bij het bestuur van de school (binnen 6 weken). Bij een afwijzing door de leerplichtambtenaar kunt u bezwaar indienen bij de gemeente.

GEEN TOESTEMMING, TOCH VERLOF?

Als geen toestemming is verleend voor extra verlofdagen en de leerling verzuimt wel, dan meldt de directeur van de school het vermoedelijk ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. Deze kan handhavend optreden en zal bij luxe verzuim proces verbaal opmaken. Dat wil zeggen dat ouders opgeroepen worden om een verklaring af te leggen. Deze verklaring wordt in een zogenaamd proces verbaal ingezonden naar de Officier van Justitie, die een straf kan opleggen.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer weten over de Leerplicht, over verlof aanvragen, of de taken van een leerplichtambtenaar? Kijk dan op www.leerplicht.net.

U kunt ook contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Tytsjerksteradiel, mevrouw S. van der Meer, via svandermeer@t-diel.nl of tel. 14 0511.
Zij is aanwezig op maandag, dinsdag (soms donderdagochtend) en vrijdag.