Informatie

De Leerplichtwet en extra verlof

Net als in vele andere landen in de wereld kent Nederland een leerplichtwet. In deze wet dat staat omschreven dat alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden verplicht naar school moeten. Dit geldt in Nederland dus voor alle leerlingen die in het basisonderwijs zitten en voor het grootste deel van de middelbare scholieren. De ouders dienen er voor te zorgen dat de leerlingen geregeld de school bezoeken.* Als de leerlingen 12 jaar of ouder zijn worden zij voor dit geregeld schoolbezoek medeverantwoordelijk gehouden. De (locatie)directeur van de school heeft een meldingsplicht naar de leerplichtambtenaar, als leerlingen niet op school verschijnen, zonder dat hier goede redenen voor zijn. De leerplichtambtenaar heeft een toezichthoudende taak en komt in actie als er iets niet goed gaat. Daarnaast geeft hij/zij voorlichting en informatie aan ouders, leerlingen en scholen. De regels omtrent het aanvragen van verlof staan uitgelegd in het volgende document: Regels omtrent verlof.

Hoe extra verlof aan te vragen?

Het aanvraagformulier voor extra verlof is opgenomen in deze brochure. U dient de volledig ingevulde aanvraag, inclusief (werkgevers)verklaringen, in te leveren bij de school. Voor verlofaanvragen die de maximale 10 dagen niet te boven gaan, neemt de (locatie)directeur zelf een besluit. Dit besluit maakt hij binnen 5 schooldagen schriftelijk aan u bekend door middel van een beschikking. Aanvragen die de 10 dagen te boven gaan worden door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Het besluit wordt dan binnen 10 schooldagen schriftelijk aan u bekend gemaakt. In spoedgevallen wordt het schriftelijk besluit vooraf gegaan door mondelinge toestemming.

U kunt het formulier hier naast downloaden:  Formulier verlofaanvraag

Bezwaar tegen een besluit

Bent u het niet eens met het genomen besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij diegene die het besluit genomen heeft. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om de zaak nog eens mondeling toe te lichten. Binnen 5 schooldagen wordt het besluit met betrekking tot het bezwaar aan u kenbaar gemaakt. Mocht u het met dit besluit nog niet eens zijn, dan rest nog een procedure bij het Arrondissements-gerecht, sector Bestuursrecht.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp dan kunt u deze richten aan de (locatie)directeur van de school of aan de leerplichtambtenaar van uw woongemeente:

Gemeente Tytsjerksteradiel
T.a.v. de leerplichtambtenaar 
mevr. S. van der Meer. 
Afd. Mienskip, 
Postbus 3, 
9250 AA Burgum,
Raadhuisstraat 7, 
9251 GH Burgum, 
tel.: 0511- 460763.