Informatie

Toelichting Jaarverslag

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van CBS De Wrâldpoarte. Hiermee verantwoordt de school haar beleid en de resultaten op zowel onderwijskundig als financieel terrein. De door de Vereniging gestelde kernwaarden en visie, doelen, bestuurlijke structuur komen aan de orde. Het beleid met betrekking tot het personeel en de onderwijshuisvesting wordt toegelicht. Tot slot volgt de financiële verantwoording van de voorlopige jaarcijfers.

Linda Verhaag