PCBO Tytsjerksteradiel: meer dan alleen onderwijs!

In dit motto is onze christelijke identiteit verwerkt en de ambities om in de toekomst meer aan te bieden dan onderwijs alleen.

Van links naar rechts:
Tineke Woudwijk, Lisette van Heusden, Jan Sijtsema, Adelien Buruma, Helena Dijk en Sjoerdtje Veltman

PCBO Tytsjerksteradiel

De vereniging PCBO Tytsjerksteradiel is op 1 januari 1995 ontstaan uit een fusie van elf schoolbesturen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze fusie garandeerde de instandhouding en spreiding van het Christelijk basisonderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel. De school uit Warten heeft zich een jaar later bij deze fusie aangesloten. In het totaal heeft de vereniging de zorg over een 14-tal scholen in Burgum, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Noard-burgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwâld, Tytsjerk en Warten.

Grondslag

De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord. Daaruit voortvloeiend heeft de vereniging als onderwijsdoel : “vanuit de Bijbelse relatie met God, de jonge mens, als lid van een gemeenschap waarin jongeren en ouderen leven uit Godsvertrouwen, te begeleiden en te stimuleren.

Decentraal waar het kan, centraal waar het moet

Het bestuur van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel hanteert voor zijn bestuurlijk handelen als uitgangspunt:”Decentraal waar het kan, centraal waar het moet”. Het bestuur bestaat uit 7 personen, die op grond van hun deskundigheid zijn gekozen. Het bestuur laat zich bijstaan door een servicebureau, bestaande uit een directeur, een adjunct-directeur en ambtelijke ondersteuning. Het servicebureau houdt zich, gemandateerd door het bestuur, bezig met uitvoerende taken, met het ontwikkelen van beleid en met het adviseren van bestuur, schoolcommissies en directeuren.

De schoolcommissies zijn belast met de directe zorg- en beheerstaken op schoolniveau. Daarnaast wordt door de schoolcommissies binnen de vastgestelde kaders het beleid op schoolniveau vastgesteld. Er wordt maandelijks vergaderd en de directie is bij de vergaderingen aanwezig als adviseur. De zittingsduur van een commissielid is 4 jaar, waarna men voor één termijn herkiesbaar is. De directeuren stemmen zaken met elkaar af in het directeurenoverleg.

De ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging. Minstens vier maal per jaar wordt er een ledenraadbijeenkomst gehouden. De ledenraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers per school. Daarnaast is er in elk dorp een afdelingsledenvergadering . Op de afdelingsledenvergadering kunt u, als lid van de vereniging, invloed op het beleid van de plaatselijke scho(o)l(en) uitoefenen.

Aanmelding

Bij aanmelding van een kind ontvangt u een aanmeldingsformulier, waarmee u lid kunt worden van de vereniging. Door middel van het invullen hiervan, verklaart u in te stemmen met de grondslag en doelstelling van de vereniging en gaat u akkoord met door de ledenvergadering vastgestelde contributie.

Meer informatie over onze vereniging vindt u op de website van PCBO Tytsjerksteradiel