Nieuws

Fannemoarn hiene wy in Ferneamde Frysk yn ús fermidden. Emiel fan de Hûnekop joech in gastles yn de boppebau. It wie fansels monsterachtich!

Ferneamde Friezen bringe de kommende wiken ‘n besyk oan trijetaliche basisskoallen yn Fryslân. De skoallen joue hjirmei in stimulâns om de Fryske taal yn de klasse te brûken. Mei it projekt litte we ek sjen dat it mooglik is om mei de Fryske taal in protte te berikken.