Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

CBS De Wrâldpoarte

CBS De Wrâldpoarte

De naam van onze school De Wrâldpoarte betekent Wereldpoort, poort naar de wereld. Een mooie vergelijking met onze school. Een kind dat zijn handen uitstrekt naar de volwassene die hij bereikt door de poort. CBS De Wrâldpoarte wil een ‘poort’ zijn, waar onze leerkrachten hun handen beschermend uitsteken naar uw kind om het te begeleiden naar de volwassenheid. Zo kan het met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Onze naam maakt onze identiteit duidelijk: CBS De Wrâldpoarte is een christelijke school.

Onze missie hebben wij als volgt verwoord: ‘Veilig op weg de wijde wereld in!’

Deze missie is een verwoording van onze visie op de levensbeschouwelijke, de pedagogische en de onderwijskundige identiteit van onze school.

De Wrâldpoarte is een christelijke basisschool. Dit betekent voor ons dat de Bijbelse boodschap iets te vertellen heeft. Respect, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, eerbied voor het leven, zorg voor de zwakkere en er ‘voor elkaar zijn’, zijn voor ons kernbegrippen.

Wij besteden in ons onderwijs dagelijks aandacht aan de Bijbelse verhalen en haar doorvertaling naar het leven van vandaag. Bij ons op school wordt dan ook elk kind godsdienstige vorming aangeboden. Van de ouders van de kinderen verwachten wij dat zij het christelijke karakter en de doelstellingen van onze school onderschrijven, dan wel respecteren. Wij leven in een multiculturele samenleving. We willen de kinderen hiermee kennis laten maken, om zo wederzijds begrip te bevorderen. We leren de leerlingen, dat andere overtuigingen ook waarden vertegenwoordigen. Respect en begrip voor elkaar zijn noodzakelijk als basis om samen te leven.

Geschiedenis

Geschiedenis

De basisschool “De Wrâldpoarte” is ontstaan uit de lagere school met dezelfde naam en de kleuterschool “Siedfuorge”. In 1985 zijn deze beide scholen in het kader van een groot landelijk integratieproces gefuseerd. De lagere school werd opgericht in 1864. Het eerste schoolgebouw stond op de plaats, waar nu het Geahûs is gevestigd. Het huidige schoolgebouw dateert uit 1962.

In de loop der jaren heeft het schoolgebouw tweemaal een verbouwing ondergaan. De eerste verbouwing was in 1976. Toen is de school uitgebreid met een lokaal en inwendig aangepast. De tweede grote verbouwing vond plaats in 1990, toen de kleuterafdeling erbij kwam. Een bekende naam uit de geschiedenis van de school is meester Lub. Hij is eind 19e en begin 20e eeuw jarenlang hoofd van deze school geweest. Naar hem is de Master Lubwei genoemd.

Coöperatief onderwijs

Coöperatief onderwijs

Sinds 2019-2020 werken we op de CBS de Wrâldpoarte volgens het model Coöperatief Onderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs is het gezamenlijke doel en dit wordt gerealiseerd door de respectvolle samenwerking tussen zowel leerlingen als leerkrachten.

Er is in dit model geen sprake van leerstof jaarklassen maar van stamgroepen. De stamgroep wordt geleid door een stamgroepleider, de vaste meester of juf van deze groep.

De stamgroep is bedoeld als veilige basis waar vanuit het leren plaats kan vinden. Het is dan ook aan de stamgroepleider om elke dag coöperatieve werkvormen in te zetten zodat gewerkt wordt aan het onderlinge vertrouwen tussen de leerlingen en tussen de leerkracht en de leerlingen. Dit is gebaseerd op het volgende principe:

Belangstelling—sympathie—vertrouwen—succesvol leren

De leerlingen starten de dag in de ruimte van de stamgroep nadat ze bij de deur van de (unit)ingang of het lokaal zijn begroet door de stamgroepleider.

In de stamgroep is er tijd en ruimte voor burgerschap waar de socialisering een belangrijk onderdeel van is. De school geeft op deze manier haar eigen identiteit vorm. Wij gebruiken hiervoor het Bijbelverhaal, spiegelverhalen en oefeningen van de Kanjertraining.

In de bovenbouwunit plannen leerlingen onder begeleiding hun werk (executieve functies) in dag- en weektaken. Nadat de start van de dag is afgerond, gaan de deuren van alle stamgroepen open en begint het zelfstandig werken aan de week of dagtaken. De leerkrachten gaan over op het geven van de instructie volgens een rooster. Er is sprake van flexibele werkplekken en leerlingen kiezen zelf of zij willen werken in een stilteruimte of in een ruimte waar onderling overleg is toegestaan.

Ook kunnen de kinderen naast het werken aan de reken en taaltaken werken aan de Samenwerktaken. Er is dan naast de stilte- en overlegplekken ook een ruimte gereserveerd voor samenwerkplaatsen. Binnen samenwerkingsopdrachten wordt specifiek ingezet op de 21 -eeuwse vaardigheden waarbij uitgangspunt is dat kinderen denkvaardigheden van elkaar zullen leren.

Aan het eind van de ochtend komen kinderen terug in de stamgroep. Doel: evaluatie van het eerste werk en vooruitkijken op de middag. Daarna de lunch met de eigen stamgroepleider. De lunch is een rustmoment, waarin eventuele educatieve / zinvolle activiteiten door de leerkracht wordt ingevuld. Kinderen kunnen ook binnen hun tafelgroepje een rustig gesprek voeren.

In het middagprogramma wordt er gewerkt aan projecten en wordt werk van de dagtaak afgemaakt. Kinderen zitten dan ook weer in gemengde groepen.

De afsluiting aan het einde van de middag wordt gedaan in de stamgroep en bestaat altijd uit evaluatie van de dag en het voorlezen uit het “boek van de stamgroep”. Dit boek is gekozen omdat het past bij de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en omdat er voorbeelden de revue passeren die een voorbeeld/ inspiratiekunnen zijn voor de leerlingen. Het zorgt er ook voor dat kinderen rustig en met een goed gevoel de dag afsluiten.

Levels passend bij de ontwikkeling:

Er zijn 8 fasen of levels die opgebouwd zijn uit leerlijnen. De school wordt gekenmerkt door een indeling in de onderbouw en de bovenbouw.

De onderbouw-unit bestaat uit 4 tot 5 levels, elk level bestaat uit een aantal leerlijnen die doorlopen worden. In de onderbouw-unit wordt vanaf level 4 meer gekeken naar de ontwikkeling van het realiteitsbesef van het kind. Dit besef is vooral noodzakelijk voor het betekenisvol leren m.b.t. de zaakvakken in de bovenbouw. In de onderbouw is het doel dat alle leerlingen alle leerlijnen met goed gevolg doorlopen. In level 4 wordt tevens specifiek gekeken of het geleerde goed beheerst wordt zodat er geen obstakels zullen zijn in de bovenbouw. Nadat level 4 goed is doorlopen gaat een kind door naar level 5. Het kan dus voorkomen dat bij een kind in de onderbouw-unit naar behoefte wordt afgestemd op level 5.

In de bovenbouw-unit is sprake van toenemende verschillen in de leer-ontwikkeling en zullen de leeftijden en de levels waarin kinderen zich bevinden meer uiteenlopen. De instructie is gericht op de levels en de stamgroepen zijn ingericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Binnen de stamgroep zal naar alle waarschijnlijkheid sprake zijn van een geringe spreiding van leeftijd.

Kanjerschool

Kanjerschool

Vanaf dit jaar zijn wij een zogenaamde ‘Kanjerschool’.

De Kanjermethode is een krachtige lessenserie die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door de verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. Dit zijn de pijlers waarop de Kanjertraining is gebaseerd:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

Bij de Kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast gaat het om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de Kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken, maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. Voor meer informatie kijk op www.kanjertraining.nl

Oarsprong

OARSPRONG

Stichting Oarsprong  

ONDERWIJS VAN NU. BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!  


CBS de Wrâldpoarte is onderdeel van Oarsprong.