Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s morgens 8.00 uur telefonisch of schriftelijk (het kan ook via de mail) bij ons melden. 

Aanvragen vakantie of extra verlof

Andere verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie. Download hiervoor het verlofaanvraag formulier via de button hieronder en lees de voorwaarden in dit document

U kunt de PDF van het formulier na het downloaden uitprinten en invullen, maar u kunt het formulier ook via Adobe Acrobat Reader invullen, opslaan op uw computer en vervolgens e-mailen of uitprinten.

U dient de volledig ingevulde aanvraag in te leveren bij de school. Voor verlofaanvragen die de maximale 10 dagen niet te boven gaan, neemt de directeur zelf een besluit. Dit besluit maakt hij binnen 5 schooldagen schriftelijk aan u bekend door middel van een beschikking. Aanvragen die de 10 dagen te boven gaan worden door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Het besluit wordt dan binnen 10 schooldagen schriftelijk aan u bekend gemaakt. In spoedgevallen wordt het schriftelijk besluit vooraf gegaan door mondelinge toestemming.

Bezwaar tegen een besluit

Bent u het niet eens met het genomen besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij diegene die het besluit genomen heeft. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om de zaak nog eens mondeling toe te lichten. Binnen 5 schooldagen wordt het besluit met betrekking tot het bezwaar aan u kenbaar gemaakt. 

De Leerplichtwet en extra verlof

Net als in vele andere landen in de wereld kent Nederland een leerplichtwet. In deze wet dat staat omschreven dat alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden verplicht naar school moeten. De directeur van de school heeft een meldingsplicht naar de leerplichtambtenaar, als leerlingen niet op school verschijnen, zonder dat hier goede redenen voor zijn. De leerplichtambtenaar heeft een toezichthoudende taak en komt in actie als er iets niet goed gaat. Daarnaast geeft hij/zij voorlichting en informatie aan ouders, leerlingen en scholen. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp dan kunt u deze richten aan de directeur van de school of aan de leerplichtambtenaar van uw woongemeente: