Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Ondanks alles kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken. De meeste klachten kunnen opgelost worden door overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directeur. Indien dit, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u rechtstreeks een beroep doen op de contactpersoon of de vertrouwenspersoon.

De contactpersoon voor onze school is G.Hylkema. Zij is op maandag tot en met donderdag te bereiken op het telefoonnummer van school: 0511-521120 en op haar mailadres: g.hylkema@stichtingoarsprong.nl.

Daarnaast is er ook een vertrouwenspersoon binnen Oarsprong. Dat is Jantina Stoker van Buro Vertrouwenspersonenen. Zij is te bereiken via 058-7440022.

Mochten wij uw probleem dan nog niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan tot maximaal een jaar nadat de situatie zich heeft voorgedaan. U vindt de klachtenregeling op de website van onze stichting: www.stichtingoarsprong.nl. U kunt ook een geprinte versie opvragen via telefoonnummer: 0512-472594.

Gebiedsteam

Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd gemakkelijk. Bij het gebiedsteam kunt u onder andere terecht voor alle informatie over opvoeden en opgroeien. Alle kennis is daar verenigd onder één dak. Van jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor ouders en opvoeders.

De gezinswerkers van deze teams ondersteunen jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar
en hun ouders/verzorgers als er vragen of problemen zijn. Daarbij werken de medewerkers
nauw samen met de kwaliteitscoördinator. U kunt meer informatie krijgen via de kwaliteitscoördinator en op: www.t-diel.nl/het-gebiedsteam

Ouder- en jeugdsteunpunt Friesland

Friesland heeft een nieuw Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs. Het steunpunt is een initiatief van de vier samenwerkingsverbanden SWV Fryslan- Noard, SWV Zuidoost-Friesland, Stichting SWV Fultura en SWV Passend Onderwijs Friesland. Friesland is de eerste provincie met een steunpunt waar onafhankelijke ervaringsdeskundigen een luisterend oor bieden aan ouders en jeugd. We zijn heel trots om jou te kunnen informeren dat het steunpunt vanaf nu bereikbaar is.

Nieuwe website Ouder- en jeugdsteunpunt is live

Ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals die te maken hebben met passend onderwijs of een ondersteuningsbehoefte hebben, kunnen bij het steunpunt terecht. Het steunpunt heeft een nieuwe website gelanceerd en voorziet hen van uitgebreide informatie en onafhankelijk advies in de vorm van ervaringsdeskundigen.

Bekijk hier de nieuwe website!

Ervaringsdeskundigen

Het steunpunt is dé plek voor ouders en jeugd om je verhaal kwijt te kunnen aan iemand die je begrijpt; de hulp ervaren van een mede-ouder of -leerling. Telefonisch, per mail of via het contactformulier op www.steunpuntfriesland.nl kan er contact opgenomen worden. De ervaringsdeskundigen van het steunpunt zetten hun opgedane kennis graag in. Dit is uniek in Nederland. Als samenwerkende SWV’s geloven we dat contact met ervaringsdeskundigen van zeer grote meerwaarde is voor ouders en jeugd.

Image 

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook {BMS DeSchool} is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

Klik hier om naar onze school op de website scholenopdekaart.nl te gaan.


 

Ouderpanel

Op alle scholen van Oarsprong wordt in de loop van het schooljaar 2023/2024 een ouderpanel actief.  De nieuw te vormen ouderpanels bestaan uit ouders die zich hebben opgegeven bij de directeur van de school en maximaal twee jaar daarin zitting hebben, waarbij verlenging mogelijk is. Afhankelijk van de omvang van de school kan er een maximaal aantal leden worden vastgesteld met steeds een minimum van drie. Het ouderpanel komt drie á vier keer per jaar samen met de directeur, heeft geen statutaire bevoegdheid en er is een aanspreekpunt namens het panel.  

Het ouderpanel kan, als het gaat om schoolbelangen: 

 • als klankbord en sparringpartner voor de directeur dienen waarbij identiteit en onderwijskwaliteit onderwerpen zijn die regelmatig terugkomen; Ook kan zij gevraagd en ongevraagd advies geven.
 • de MR adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn;
 • de MR vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur.

Het ouderpanel beschikt niet over eigen financiële middelen, maar kan wel ideeën aandragen die bekostigd kunnen worden uit bijvoorbeeld de private middelen van de stichting. Bij belangrijke zaken informeert de directeur het ouderpanel voordat alle ouders op de hoogte worden gesteld. Het bestuur en de MR van de school toetst of elke school een actief ouderpanel heeft waarmee er is voldaan aan de borgingsvereiste. 

Contactgegevens

Voorzitter:
Chris van der Brug

Leden:
Wietske Busman-Poelstra

Hendrika Kloosterman

Welmoed de Jong

Mailadres: ar.dewraldpoarte@stichtingoarsprong.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders, ofwel: een personeels- en een oudergeleding.

Wat doet de MR?

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de school ligt bij het bevoegd gezag (de directie). Maar in een democratie bepaalt een groep mensen van bovenaf niet wat er gebeurt zonder dat direct betrokkenen daarover kunnen meepraten. De WMO regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het medebewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR . De MR functioneert dus op het niveau van het schoolbestuur, ofwel: is zijn gesprekspartner.

Kortom: De MR geeft structuur aan de inspraak op schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en team.

 

Hoeveel leden heeft de MR?

Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op de school. In artikel 3 lid 2 van de WMO staat dat het aantal leden van de MR op een school met minder dan 250 leerlingen ten hoogste (minder mag dus ook!) 6 is, op een school met 250 tot 750 leerlingen ten hoogste 10, enzovoort. Binnen de MR zijn een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Kortom: Ieder MR-lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

 

Wat mag de MR?

Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt en wil uitvoeren, moet hij voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. Let wel: niet voor alles is de inspraak van de MR vereist! In de WMO staat voor welke kwesties het schoolbestuur de MR moet raadplegen. In veel gevallen heeft de MR het recht om het bestuur te adviseren; in een aantal gevallen heeft het bestuur de instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

De WMO verdeelt de inspraakmogelijkheden van de MR in algemene en bijzondere bevoegdheden.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Voor een MR is instemmingsrecht belangrijker dan adviesrecht. De procedure is als volgt:

 • Het schoolbestuur maakt een voorstel
 • Volgens de wet of het reglement moet de MR daarmee instemmen. Het schoolbestuur legt het voorstel voor aan de raad.
 • Als de MR het een goed voorstel vindt, meldt hij dat aan het schoolbestuur en kan het voorstel worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat de MR het om bepaalde redenen niet eens is met het voorstel. De raad weigert dan instemming te geven en geeft daarbij de reden van deze weigering.
 • Het schoolbestuur kan dan tot de slotsom komen dat de MR gelijk heeft en maakt een nieuw voorstel. Daar kan de MR mogelijk wel mee instemmen. Het is ook denkbaar dat het schoolbestuur bij zijn oorspronkelijke voorstel blijft.
 • Dan zit er nog maar één ding op: het schoolbestuur vraagt aan de geschillencommissie om een (bindende) uitspraak.
 • Als de MR volgens het reglement (of de wet) adviesrecht heeft bij een voorgenomen besluit van het schoolbestuur, dan moet het schoolbestuur zijn voornemen voorleggen aan de MR. De raad kan vervolgens positief of negatief adviseren.
 • Een positief advies spreekt voor zich. Wordt er negatief geadviseerd, dan kan het schoolbestuur het negatieve advies naast zich neerleggen en zijn besluit uitvoeren (als de MR daar geen bezwaar tegen maakt), mits de redenen daarvan worden aangegeven.
 • De MR kan, als hij de redenering van het schoolbestuur onjuist vindt, naar de geschillencommissie gaan. Deze toetst bij adviesgeschillen alleen de gevoerde procedure en niet de inhoudelijke argumenten (terwijl dat wel gebeurt bij instemminggeschillen). Indien blijkt dat de geschillencommissie de MR gelijk geeft, dan moet het schoolbestuur alsnog op zijn schreden terugkeren.

Kortom: In veel gevallen heeft de MR het recht om de directie te adviseren; in bepaalde gevallen heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Jurjen Ijlstra

Leden:

Remco Tolsma

Wilma Poiesz
Roelien Hoeksma

Secretaris:
Amarins Slagman, 0511-521120 (leerkracht en lid GMR)

Mailadres MR: mr.dewraldpoarte@stichtingoarsprong.nl

 

Sociale Veiligheid

Hieronder treft u enkele onderwerp met betrekking tot sociale veiligheid aan.

Informatie sociale veiligheid

Sociale Veiligheid

Uw kind gaat naar school om veel te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind zich pas goed kan ontwikkelen als er een veilige sfeer op school heerst. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Wij houden rekening met de mogelijkheden van ieder kind en accepteren eventuele beperkingen. Elk kind is uniek en krijgt de ruimte te ontdekken wie het werkelijk is. Kinderen mogen fouten maken en krijgen iedere dag een nieuwe kans.

Wij leren onze leerlingen om zo ook met anderen om te gaan. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor het onderwijs op CBS De Wrâldpoarte.

Onze missie is: CBS De Wraldpoarte: Veilig op weg de wijde wereld in!

En daar staan we voor!

Onze leerlingen doen niet alle vakkennis en –vaardigheden op, maar de school is ook een plek waar zij kennis maken met de samenleving, met normen en waarden en omgangsvormen. Op onze school heerst een veilig schoolklimaat: er zijn grenzen en regels, er wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en de leerlingen worden aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Leraren spelen daarbij een belangrijke rol. We hebben een schoolbrede aanpak en de interventies die wij doen staan in samenhang met elkaar. Wij geloven dat we daarmee meer bereiken.

Pestprotocol

Pestprotocol


Pestbeleid

We zijn alert op pesten. Jammer genoeg komt pestgedrag toch nog vaker voor dan we zouden willen. Het kan kinderen beschadigen, remmen in hun ontwikkeling en de leerprestaties nadelig  beïnvloeden. Ook in hun verdere leven laat het ‘gepest zijn’ littekens na. We besteden regelmatig aandacht aan pesten en het voorkomen ervan. Het is onderdeel van de thema’s die elke week in ‘Kind op maandag’ en bij de Kanjerlessen aan de orde komen en met de kinderen worden besproken. Maar ook in spontane situaties waarin omgaan met elkaar het onderwerp is. We proberen om zo vroeg mogelijk signalen op te vangen, zowel van de pester als van het slachtoffer van pestgedrag.

Ons streven is om de kinderen op een harmonieuze en respectvolle manier met elkaar om te laten gaan en het creëren van een sociaal veilige leeromgeving.

Via onderstaande link kunt u het Pestprotocol/Kanjerprotocol van school lezen.