Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Ondanks alles kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken. De meeste klachten kunnen opgelost worden door overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directeur. Indien dit, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u rechtstreeks een beroep doen op de contactpersoon of de vertrouwenspersoon.

 

De contactpersoon voor onze school is mevr. J. Bosma telefoonnummer: 0511521982. Indien nodig, zal zij de klacht doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van Oarsprong, Mevr. A. Hamstra, telefoonnummer 06-46275215.

 

Mochten wij uw probleem dan nog niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan tot maximaal een jaar nadat de situatie zich heeft voorgedaan. U vindt de klachtenregeling op de website van onze stichting: www.stichtingoarsprong.nl. U kunt ook een geprinte versie opvragen via telefoonnummer: 0512-47 25 94.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook {BMS DeSchool} is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar onze school op de website scholenopdekaart.nl te gaan.

 


 

De Afdelingsraad

Op iedere school van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel is een Afdelingsraad aanwezig. Deze raad beschikt op schoolniveau op de beleidsterreinen onderwijs, identiteit en kwaliteit over een aansturend c.q. aanwijzende bevoegdheid richting de schooldirecteur binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Ouders die lid zijn van de vereniging worden in de gelegenheid gesteld om via dit orgaan invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De Afdelingsraad is enigszins te vergelijken met een cliëntenraad. De belangen van de ouders zijn via deze lijn gewaarborgd.

 

Afdelingsraden hebben een belangrijke uitvoerende taak op schoolniveau. Deze taken worden in overleg met de schooldirecteur verricht. Van belang hierbij is dat de benodigde expertise ook daadwerkelijk aanwezig is. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van de begroting, het indienen van concept huisvestingsaanvragen bij het servicebureau of het selecteren van onderwijsmethoden.

 

Op decentraal niveau vinden er afdelingsvergaderingen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden afdelingsraadsleden benoemd en worden de leden van de ledenraad gekozen en vervolgens ter benoeming voorgedragen aan de algemene ledenraad. Het verdient de voorkeur dat de leden van de ledenraad tevens lid van de Afdelingsraad zijn. Daarnaast wordt de schoolbegroting tijdens de vergadering toegelicht. Tevens is de afdelingsvergadering het platform waar de Afdelingsraad verantwoording aflegt aan de leden over de wijze waarop zij de belangen van de leden/ouders gestalte heeft gegeven. Deze verantwoording geldt voor alle beleidsterreinen.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Chris van der Brug

 

Leden:
Sjoerd van der Werff
Aaltje van der Wal
Ina Jacobi

 

Mailadres: ar.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

MR

Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992) verplicht een MR in te stellen. Dat is, zoals dat heet, een ‘bekostigingsvoorwaarde’. Als scholen geen deugdelijke regeling voor de MR hebben op school, dan kan het ministerie besluiten de betaling aan de school stop te zetten. Alleen besturen die op grond van hun levensbeschouwing geen MR willen, kunnen ontheffing van de minister krijgen. Deze scholen moeten aan de hand van hun statuten wel kunnen aantonen dat een MR niet strookt met hun levensovertuiging.

De MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders, ofwel: een personeels- en een oudergeleding.

Kortom: Elk schoolbestuur is verplicht een MR in te stellen.

Wat doet de MR?

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de school ligt bij het bevoegd gezag (de directie). Maar in een democratie bepaalt een groep mensen van bovenaf niet wat er gebeurt zonder dat direct betrokkenen daarover kunnen meepraten. De WMO regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het medebewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR . De MR functioneert dus op het niveau van het schoolbestuur, ofwel: is zijn gesprekspartner.

Kortom: De MR geeft structuur aan de inspraak op schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en team.

Wie mogen er lid worden van de MR?

Alle personeelsleden (ook niet-onderwijzend), ouders en leerlingen mogen lid worden van de MR. Vroeger was het mogelijk om aan kandidaten voor de MR (daarbij het ging het met name om de ouders) de voorwaarde te stellen dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschreven of dat zij hun kind al een jaar op school hadden. Met de huidige wet is dat niet meer mogelijk. Alle ouders waarvan de kinderen op school zijn toegelaten, kunnen (meteen) in de MR worden gekozen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.

Kortom: Alle ouders met een of meer kinderen op school, mogen lid worden van de MR.

Hoeveel leden heeft de MR?

Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op de school. In artikel 3 lid 2 van de WMO staat dat het aantal leden van de MR op een school met minder dan 250 leerlingen ten hoogste (minder mag dus ook!) 6 is, op een school met 250 tot 750 leerlingen ten hoogste 10, enzovoort. Binnen de MR zijn een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Kortom: Ieder MR-lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Wat mag de MR?

Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt en wil uitvoeren, moet hij voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. Let wel: niet voor alles is de inspraak van de MR vereist! In de WMO staat voor welke kwesties het schoolbestuur de MR moet raadplegen. In veel gevallen heeft de MR het recht om het bestuur te adviseren; in een aantal gevallen heeft het bestuur de instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

De WMO verdeelt de inspraakmogelijkheden van de MR in algemene en bijzondere bevoegdheden.

Hoe werkt het in de praktijk?

Voor een MR is instemmingsrecht belangrijker dan adviesrecht. De procedure is als volgt:

 • Het schoolbestuur maakt een voorstel
 • Volgens de wet of het reglement moet de MR daarmee instemmen. Het schoolbestuur legt het voorstel voor aan de raad.
 • Als de MR het een goed voorstel vindt, meldt hij dat aan het schoolbestuur en kan het voorstel worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat de MR het om bepaalde redenen niet eens is met het voorstel. De raad weigert dan instemming te geven en geeft daarbij de reden van deze weigering.
 • Het schoolbestuur kan dan tot de slotsom komen dat de MR gelijk heeft en maakt een nieuw voorstel. Daar kan de MR mogelijk wel mee instemmen. Het is ook denkbaar dat het schoolbestuur bij zijn oorspronkelijke voorstel blijft.
 • Dan zit er nog maar één ding op: het schoolbestuur vraagt aan de geschillencommissie om een (bindende) uitspraak.
 • Als de MR volgens het reglement (of de wet) adviesrecht heeft bij een voorgenomen besluit van het schoolbestuur, dan moet het schoolbestuur zijn voornemen voorleggen aan de MR. De raad kan vervolgens positief of negatief adviseren.
 • Een positief advies spreekt voor zich. Wordt er negatief geadviseerd, dan kan het schoolbestuur het negatieve advies naast zich neerleggen en zijn besluit uitvoeren (als de MR daar geen bezwaar tegen maakt), mits de redenen daarvan worden aangegeven.
 • De MR kan, als hij de redenering van het schoolbestuur onjuist vindt, naar de geschillencommissie gaan. Deze toetst bij adviesgeschillen alleen de gevoerde procedure en niet de inhoudelijke argumenten (terwijl dat wel gebeurt bij instemminggeschillen). Indien blijkt dat de geschillencommissie de MR gelijk geeft, dan moet het schoolbestuur alsnog op zijn schreden terugkeren.

Kortom: In veel gevallen heeft de MR het recht om de directie te adviseren; in bepaalde gevallen heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

Contactgegevens

Voorzitter:
Gerrit van der Laan

Leden:

Susie de Vries-Bouma
Harrit Jongsma
Gea Hylkema

Secretaris:
Amarins Slagman, 0511-521120 (leerkracht)

Mailadres MR: mr.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

 

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong. Dat is mevr. A. Hamstra.

U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-46275215 

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook {BMS DeSchool} is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar onze school op de website scholenopdekaart.nl te gaan.

 


 

De Afdelingsraad

Op iedere school van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel is een Afdelingsraad aanwezig. Deze raad beschikt op schoolniveau op de beleidsterreinen onderwijs, identiteit en kwaliteit over een aansturend c.q. aanwijzende bevoegdheid richting de schooldirecteur binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Ouders die lid zijn van de vereniging worden in de gelegenheid gesteld om via dit orgaan invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De Afdelingsraad is enigszins te vergelijken met een cliëntenraad. De belangen van de ouders zijn via deze lijn gewaarborgd.

 

Afdelingsraden hebben een belangrijke uitvoerende taak op schoolniveau. Deze taken worden in overleg met de schooldirecteur verricht. Van belang hierbij is dat de benodigde expertise ook daadwerkelijk aanwezig is. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van de begroting, het indienen van concept huisvestingsaanvragen bij het servicebureau of het selecteren van onderwijsmethoden.

 

Op decentraal niveau vinden er afdelingsvergaderingen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden afdelingsraadsleden benoemd en worden de leden van de ledenraad gekozen en vervolgens ter benoeming voorgedragen aan de algemene ledenraad. Het verdient de voorkeur dat de leden van de ledenraad tevens lid van de Afdelingsraad zijn. Daarnaast wordt de schoolbegroting tijdens de vergadering toegelicht. Tevens is de afdelingsvergadering het platform waar de Afdelingsraad verantwoording aflegt aan de leden over de wijze waarop zij de belangen van de leden/ouders gestalte heeft gegeven. Deze verantwoording geldt voor alle beleidsterreinen.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Chris van der Brug

 

Leden:
Sjoerd van der Werff
Aaltje van der Wal
Ina Jacobi

 

Mailadres: ar.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

MR

Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992) verplicht een MR in te stellen. Dat is, zoals dat heet, een ‘bekostigingsvoorwaarde’. Als scholen geen deugdelijke regeling voor de MR hebben op school, dan kan het ministerie besluiten de betaling aan de school stop te zetten. Alleen besturen die op grond van hun levensbeschouwing geen MR willen, kunnen ontheffing van de minister krijgen. Deze scholen moeten aan de hand van hun statuten wel kunnen aantonen dat een MR niet strookt met hun levensovertuiging.

De MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders, ofwel: een personeels- en een oudergeleding.

Kortom: Elk schoolbestuur is verplicht een MR in te stellen.

Wat doet de MR?

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de school ligt bij het bevoegd gezag (de directie). Maar in een democratie bepaalt een groep mensen van bovenaf niet wat er gebeurt zonder dat direct betrokkenen daarover kunnen meepraten. De WMO regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het medebewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR . De MR functioneert dus op het niveau van het schoolbestuur, ofwel: is zijn gesprekspartner.

Kortom: De MR geeft structuur aan de inspraak op schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en team.

Wie mogen er lid worden van de MR?

Alle personeelsleden (ook niet-onderwijzend), ouders en leerlingen mogen lid worden van de MR. Vroeger was het mogelijk om aan kandidaten voor de MR (daarbij het ging het met name om de ouders) de voorwaarde te stellen dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschreven of dat zij hun kind al een jaar op school hadden. Met de huidige wet is dat niet meer mogelijk. Alle ouders waarvan de kinderen op school zijn toegelaten, kunnen (meteen) in de MR worden gekozen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.

Kortom: Alle ouders met een of meer kinderen op school, mogen lid worden van de MR.

Hoeveel leden heeft de MR?

Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op de school. In artikel 3 lid 2 van de WMO staat dat het aantal leden van de MR op een school met minder dan 250 leerlingen ten hoogste (minder mag dus ook!) 6 is, op een school met 250 tot 750 leerlingen ten hoogste 10, enzovoort. Binnen de MR zijn een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Kortom: Ieder MR-lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Wat mag de MR?

Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt en wil uitvoeren, moet hij voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. Let wel: niet voor alles is de inspraak van de MR vereist! In de WMO staat voor welke kwesties het schoolbestuur de MR moet raadplegen. In veel gevallen heeft de MR het recht om het bestuur te adviseren; in een aantal gevallen heeft het bestuur de instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

De WMO verdeelt de inspraakmogelijkheden van de MR in algemene en bijzondere bevoegdheden.

Hoe werkt het in de praktijk?

Voor een MR is instemmingsrecht belangrijker dan adviesrecht. De procedure is als volgt:

 • Het schoolbestuur maakt een voorstel
 • Volgens de wet of het reglement moet de MR daarmee instemmen. Het schoolbestuur legt het voorstel voor aan de raad.
 • Als de MR het een goed voorstel vindt, meldt hij dat aan het schoolbestuur en kan het voorstel worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat de MR het om bepaalde redenen niet eens is met het voorstel. De raad weigert dan instemming te geven en geeft daarbij de reden van deze weigering.
 • Het schoolbestuur kan dan tot de slotsom komen dat de MR gelijk heeft en maakt een nieuw voorstel. Daar kan de MR mogelijk wel mee instemmen. Het is ook denkbaar dat het schoolbestuur bij zijn oorspronkelijke voorstel blijft.
 • Dan zit er nog maar één ding op: het schoolbestuur vraagt aan de geschillencommissie om een (bindende) uitspraak.
 • Als de MR volgens het reglement (of de wet) adviesrecht heeft bij een voorgenomen besluit van het schoolbestuur, dan moet het schoolbestuur zijn voornemen voorleggen aan de MR. De raad kan vervolgens positief of negatief adviseren.
 • Een positief advies spreekt voor zich. Wordt er negatief geadviseerd, dan kan het schoolbestuur het negatieve advies naast zich neerleggen en zijn besluit uitvoeren (als de MR daar geen bezwaar tegen maakt), mits de redenen daarvan worden aangegeven.
 • De MR kan, als hij de redenering van het schoolbestuur onjuist vindt, naar de geschillencommissie gaan. Deze toetst bij adviesgeschillen alleen de gevoerde procedure en niet de inhoudelijke argumenten (terwijl dat wel gebeurt bij instemminggeschillen). Indien blijkt dat de geschillencommissie de MR gelijk geeft, dan moet het schoolbestuur alsnog op zijn schreden terugkeren.

Kortom: In veel gevallen heeft de MR het recht om de directie te adviseren; in bepaalde gevallen heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

Contactgegevens

Voorzitter:
Gerrit van der Laan

Leden:

Susie de Vries-Bouma
Harrit Jongsma
Gea Hylkema

Secretaris:
Amarins Slagman, 0511-521120 (leerkracht)

Mailadres MR: mr.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

 

We kunnen er niet om heen: overal gaat het over Corona. Ook op cbs de Wrâldpoarte hebben we hier mee te maken. Om hier zoveel mogelijk onzekerheid over weg te nemen, heeft Oarsprong een protocol hiervoor opgesteld. De link hiervoor kunt u onder het bericht vinden. Hier kunt u al uw antwoorden op vragen over Corona vinden! 

Voor extra informatie kunt u kijken op: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Hieronder vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Coronavirus.
 • Download hier » het corona-protocol.
 • Download hier » de beslisboom 0 jaar t/m groep 8.
 • Download hier » de gezondheidscheck/triage.

Sociale Veiligheid

Hieronder treft u enkele onderwerp met betrekking tot sociale veiligheid aan.

Sociale Veiligheid

Uw kind gaat naar school om veel te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind zich pas goed kan ontwikkelen als er een veilige sfeer op school heerst. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Wij houden rekening met de mogelijkheden van ieder kind en accepteren eventuele beperkingen. Elk kind is uniek en krijgt de ruimte te ontdekken wie het werkelijk is. Kinderen mogen fouten maken en krijgen iedere dag een nieuwe kans.

 

Wij leren onze leerlingen om zo ook met anderen om te gaan. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor het onderwijs op CBS De Wrâldpoarte.

 

Onze missie is: CBS De Wraldpoarte: Veilig op weg de wijde wereld in!

 

En daar staan we voor!

Onze leerlingen doen niet alle vakkennis en –vaardigheden op, maar de school is ook een plek waar zij kennis maken met de samenleving, met normen en waarden en omgangsvormen. Op onze school heerst een veilig schoolklimaat: er zijn grenzen en regels, er wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en de leerlingen worden aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Leraren spelen daarbij een belangrijke rol. We hebben een schoolbrede aanpak en de interventies die wij doen staan in samenhang met elkaar. Wij geloven dat we daarmee meer bereiken.

 

Om effectief structureel pesten aan te pakken en te voorkomen werken wij met een signaleringssysteem pestaanpak M5. Dit is een online meld- en registratiesysteem voor pestincidenten. In januari ontving de school het predicaat ‘Gezonde school’ met het certificaat voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. De inspecteur van onderwijs heeft tijdens het bezoek in april 2015 de sociale veiligheid op onze school als ‘goed’ beoordeeld.

Pestprotocol

Pestbeleid

We zijn alert op pesten. Jammer genoeg komt pestgedrag toch nog vaker voor dan we zouden willen. Het kan kinderen beschadigen, remmen in hun ontwikkeling en de leerprestaties nadelig  beïnvloeden. Ook in hun verdere leven laat het 'gepest zijn' littekens na. We besteden regelmatig aandacht aan pesten en het voorkomen ervan. Het is onderdeel van de thema’s die elke week in ‘Kind op maandag’ aan de orde komen en met de kinderen worden besproken. Maar ook in spontane situaties waarin omgaan met elkaar het onderwerp is. We proberen om zo vroeg mogelijk signalen op te vangen, zowel van de pester als van het slachtoffer van pestgedrag.
Ons streven is om de kinderen op een harmonieuze en respectvolle manier met elkaar om te laten gaan en het creëren van een sociaal veilige leeromgeving.

 

Onze school bezit het M5- certificaat. Dit betekent dat de school zorgt voor een sociale veilige leeromgeving. Dit doet onze school door volgens de uitgangspunten van M5 te handelen en de M5 pestaanpak te hanteren.

 

De voortgang van de M5-pestaanpak wordt jaarlijks geëvalueerd met onze consulent van de M5-groep. De M5 aanpak is opgenomen in dit pestprotocol (zie bijlage).

 

Het is belangrijk dat de kinderen leren hoe ze met medeleerlingen en leerkrachten om moeten gaan. De onderstaande regels zijn geen doel op zich maar proberen bij de gewenste doelen, die we gezamenlijk nastreven, behulpzaam te zijn. Het geeft de kinderen, maar ook de leerkrachten een stuk zekerheid. Men weet waar men aan toe is, omdat de regels in de hele school gelden en niet leerkrachtafhankelijk zijn. We willen een veilige sfeer en veilige leeromgeving creëren waarin pesten door het complete team eenduidig als ongewenst wordt aangemerkt. Ons motto: ‘De Wrâldpoarte, veilig op weg de wijde wereld in’ willen we waarmaken. 

 

Het pestprotocol

Vooraf
Er is verschil tussen plagen en pesten. Plagen is het op speelse wijze prikkelen van en ander d.m.v. verbaal en fysieke grapjes. Ook kan plagen wederzijds zijn. De wetenschappelijke definitie van pesten is: Pesten is een vorm van agressie waarbij één of meer personen de intentie hebben een ander steeds opnieuw schade toe te brengen waarbij de macht ongelijk verdeeld is; het slachtoffer kan zich meestal niet verdedigen.

 1. Pesten gebeurt met opzet
 2. Pesten gebeurt steeds opnieuw
 3. De pester staat sterker dan het slachtoffer

De M5-pestaanpak maakt zichtbaar wat onzichtbaar gehouden wordt en geeft pesten een gezicht. We weten als schoolteam door deze aanpak wat er zich afspeelt, ook buiten ons gezichtsveld. De meeste kinderen weten alles maar houden dit geheim uit angst, dat het erger wordt of om zelf het slachtoffer te worden van pestgedrag. Onze school maakt permanent gebruik van de M5-Meldbox. Dit is een online registratiesysteem dat toegankelijk  is voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij leerlingen van onze school. Pesten is mensenwerk maar gebeurt doorgaans anoniem en buiten ons zicht. Om onze school veilig te kunnen maken, halen we pestgedrag uit de anonimiteit. Daartoe brengt school m.b.v. het M5 meldsysteem continue het ‘Wie, Wat en Waar’ in beeld.

 

Bijlage

Stappenplan nadat een leerling in beeld komt door meldingen vanuit de MeldBox van M5:

 1. Waarschuwing klassikaal. De klas valt op doordat bepaalde leerlingen teveel meldingen op hun naam hebben. Binnen de klas wordt dit kenbaar gemaakt en daarbij aangegeven dat het moet stoppen. Er worden nog geen namen genoemd.
 2. Waarschuwing informeel. Klassikaal enkele complimenten voor degenen die uit zichzelf zijn gestopt zonder deze namen te noemen. Daarnaast de leerlingen die nog niet zijn gestopt aanspreken. De klas wordt gevraagd te ondersteunen. Er wordt met de groep besproken hoe ze kunnen helpen.
  Na twee weken gaat bekeken worden of de meldingen zijn afgenomen/gestopt.
  De ouders/ verzorgers worden voor dat het klassikaal besproken wordt geïnformeerd. Daarnaast volgt er ook vooraf een gesprek met de leerling met de vraag hoe we hem/haar kunnen helpen om alsnog te stoppen. Leerkracht en/of de IB-er begeleidt hierbij en biedt hulp.
 3. Leerling is gestopt met het gedrag: complimenteren in de klas.
 4. Leerling is niet gestopt; formele waarschuwing/ aanzegging. Daarnaast kan ervoor worden gekozen om andere personen binnen school in te zetten die extra begeleiding kunnen bieden.
 5. Leerling stopt: complimenteren in de klas en met de klas bespreken hoe ze de sociale veiligheid samen vast kunnen houden. Dit proces wordt begeleid door leerkracht/leerlingbegeleider.
 6. Leerling stopt niet: Aanzegging. Er volgt een gesprek van leerkracht/ directie en ouders op school , waarbij besproken wordt hoe er verder hulp wordt geboden. Er wordt een plan van aanpak op maat uitgewerkt en toegepast. Een idee kan zijn de leerling weg te houden van de plek waar het fout gaat.
 7. Leerling stopt: complimenteren in de klas en re-integreren van leerling in situaties waar hij eventueel tijdelijk uit is gehaald. Dit proces wordt begeleid door de leerkracht of IB-er. De klas wordt betrokken bij de re-integratie door ze aan te geven wat voor bijdrage van hen wordt verwacht en te bespreken hoe ze deze kunnen leveren.
 8. Leerling stopt niet na alle geboden hulp, dan volgt er een gesprek met ouders en directie om te kijken of een warme overdracht naar een andere school nodig is. Onze school heeft een wettelijke inspanningsverplichting tot het borgen van de sociale veiligheid. Wie doorgaat met structureel pesten dwingt het bevoegde gezag in te grijpen om verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale veiligheid van de anderen.