Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Ondanks alles kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken. De meeste klachten kunnen opgelost worden door overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directeur. Indien dit, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u rechtstreeks een beroep doen op de contactpersoon of de vertrouwenspersoon.

 

De contactpersoon voor onze school is mevr. J. Bosma telefoonnummer: 0511521982. Indien nodig, zal zij de klacht doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van Oarsprong, Mevr. A. Hamstra, telefoonnummer 06-46275215.

 

Mochten wij uw probleem dan nog niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan tot maximaal een jaar nadat de situatie zich heeft voorgedaan. U vindt de klachtenregeling op de website van onze stichting: www.stichtingoarsprong.nl. U kunt ook een geprinte versie opvragen via telefoonnummer: 0512-47 25 94.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook {BMS DeSchool} is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar onze school op de website scholenopdekaart.nl te gaan.

 


 

Afdelingsraad (AR)

De Afdelingsraad

Op iedere school van stichting Oarsprong is een Afdelingsraad aanwezig. Deze raad beschikt op schoolniveau op de beleidsterreinen onderwijs, identiteit en kwaliteit over een aansturend c.q. aanwijzende bevoegdheid richting de schooldirecteur binnen de door het bestuur vastgestelde kaders.

Ouders die lid zijn van de vereniging worden in de gelegenheid gesteld om via dit orgaan invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De Afdelingsraad is enigszins te vergelijken met een cliëntenraad. De belangen van de ouders zijn via deze lijn gewaarborgd.

 

Afdelingsraden hebben een belangrijke uitvoerende taak op schoolniveau. Deze taken worden in overleg met de schooldirecteur verricht. Van belang hierbij is dat de benodigde expertise ook daadwerkelijk aanwezig is. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van de begroting, het indienen van concept huisvestingsaanvragen bij het servicebureau of het selecteren van onderwijsmethoden.

 

Op decentraal niveau vinden er afdelingsvergaderingen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden afdelingsraadsleden benoemd en worden de leden van de ledenraad gekozen en vervolgens ter benoeming voorgedragen aan de algemene ledenraad. Het verdient de voorkeur dat de leden van de ledenraad tevens lid van de Afdelingsraad zijn. Daarnaast wordt de schoolbegroting tijdens de vergadering toegelicht. Tevens is de afdelingsvergadering het platform waar de Afdelingsraad verantwoording aflegt aan de leden over de wijze waarop zij de belangen van de leden/ouders gestalte heeft gegeven. Deze verantwoording geldt voor alle beleidsterreinen.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Chris van der Brug

Leden:
Aaltje van der Wal

Ina Jacobi

Wietske Busman-Poelstra

 

Mailadres: ar.dewraldpoarte@stichtingoarsprong.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders, ofwel: een personeels- en een oudergeleding.

 

Wat doet de MR?

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de school ligt bij het bevoegd gezag (de directie). Maar in een democratie bepaalt een groep mensen van bovenaf niet wat er gebeurt zonder dat direct betrokkenen daarover kunnen meepraten. De WMO regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het medebewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR . De MR functioneert dus op het niveau van het schoolbestuur, ofwel: is zijn gesprekspartner.

Kortom: De MR geeft structuur aan de inspraak op schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en team.

 

Hoeveel leden heeft de MR?

Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op de school. In artikel 3 lid 2 van de WMO staat dat het aantal leden van de MR op een school met minder dan 250 leerlingen ten hoogste (minder mag dus ook!) 6 is, op een school met 250 tot 750 leerlingen ten hoogste 10, enzovoort. Binnen de MR zijn een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Kortom: Ieder MR-lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

 

Wat mag de MR?

Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt en wil uitvoeren, moet hij voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. Let wel: niet voor alles is de inspraak van de MR vereist! In de WMO staat voor welke kwesties het schoolbestuur de MR moet raadplegen. In veel gevallen heeft de MR het recht om het bestuur te adviseren; in een aantal gevallen heeft het bestuur de instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

De WMO verdeelt de inspraakmogelijkheden van de MR in algemene en bijzondere bevoegdheden.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Voor een MR is instemmingsrecht belangrijker dan adviesrecht. De procedure is als volgt:

 • Het schoolbestuur maakt een voorstel
 • Volgens de wet of het reglement moet de MR daarmee instemmen. Het schoolbestuur legt het voorstel voor aan de raad.
 • Als de MR het een goed voorstel vindt, meldt hij dat aan het schoolbestuur en kan het voorstel worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat de MR het om bepaalde redenen niet eens is met het voorstel. De raad weigert dan instemming te geven en geeft daarbij de reden van deze weigering.
 • Het schoolbestuur kan dan tot de slotsom komen dat de MR gelijk heeft en maakt een nieuw voorstel. Daar kan de MR mogelijk wel mee instemmen. Het is ook denkbaar dat het schoolbestuur bij zijn oorspronkelijke voorstel blijft.
 • Dan zit er nog maar één ding op: het schoolbestuur vraagt aan de geschillencommissie om een (bindende) uitspraak.
 • Als de MR volgens het reglement (of de wet) adviesrecht heeft bij een voorgenomen besluit van het schoolbestuur, dan moet het schoolbestuur zijn voornemen voorleggen aan de MR. De raad kan vervolgens positief of negatief adviseren.
 • Een positief advies spreekt voor zich. Wordt er negatief geadviseerd, dan kan het schoolbestuur het negatieve advies naast zich neerleggen en zijn besluit uitvoeren (als de MR daar geen bezwaar tegen maakt), mits de redenen daarvan worden aangegeven.
 • De MR kan, als hij de redenering van het schoolbestuur onjuist vindt, naar de geschillencommissie gaan. Deze toetst bij adviesgeschillen alleen de gevoerde procedure en niet de inhoudelijke argumenten (terwijl dat wel gebeurt bij instemminggeschillen). Indien blijkt dat de geschillencommissie de MR gelijk geeft, dan moet het schoolbestuur alsnog op zijn schreden terugkeren.

Kortom: In veel gevallen heeft de MR het recht om de directie te adviseren; in bepaalde gevallen heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Jurjen Ijlstra

 

Leden:

Susie de Vries-Bouma
Harrit Jongsma
Roelien Hoeksma

 

Secretaris:
Amarins Slagman, 0511-521120 (leerkracht en lid GMR)

 

Mailadres MR: mr.dewraldpoarte@stichtingoarsprong.nl

 

 

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong. Dat is mevr. A. Hamstra.

U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-46275215 

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook {BMS DeSchool} is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar onze school op de website scholenopdekaart.nl te gaan.

 


 

Afdelingsraad

De Afdelingsraad

Op iedere school van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel is een Afdelingsraad aanwezig. Deze raad beschikt op schoolniveau op de beleidsterreinen onderwijs, identiteit en kwaliteit over een aansturend c.q. aanwijzende bevoegdheid richting de schooldirecteur binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Ouders die lid zijn van de vereniging worden in de gelegenheid gesteld om via dit orgaan invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De Afdelingsraad is enigszins te vergelijken met een cliëntenraad. De belangen van de ouders zijn via deze lijn gewaarborgd.

 

Afdelingsraden hebben een belangrijke uitvoerende taak op schoolniveau. Deze taken worden in overleg met de schooldirecteur verricht. Van belang hierbij is dat de benodigde expertise ook daadwerkelijk aanwezig is. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van de begroting, het indienen van concept huisvestingsaanvragen bij het servicebureau of het selecteren van onderwijsmethoden.

 

Op decentraal niveau vinden er afdelingsvergaderingen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden afdelingsraadsleden benoemd en worden de leden van de ledenraad gekozen en vervolgens ter benoeming voorgedragen aan de algemene ledenraad. Het verdient de voorkeur dat de leden van de ledenraad tevens lid van de Afdelingsraad zijn. Daarnaast wordt de schoolbegroting tijdens de vergadering toegelicht. Tevens is de afdelingsvergadering het platform waar de Afdelingsraad verantwoording aflegt aan de leden over de wijze waarop zij de belangen van de leden/ouders gestalte heeft gegeven. Deze verantwoording geldt voor alle beleidsterreinen.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Chris van der Brug

 

Leden:
Sjoerd van der Werff
Aaltje van der Wal
Ina Jacobi

 

Mailadres: ar.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

MR

MR

Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992) verplicht een MR in te stellen. Dat is, zoals dat heet, een ‘bekostigingsvoorwaarde’. Als scholen geen deugdelijke regeling voor de MR hebben op school, dan kan het ministerie besluiten de betaling aan de school stop te zetten. Alleen besturen die op grond van hun levensbeschouwing geen MR willen, kunnen ontheffing van de minister krijgen. Deze scholen moeten aan de hand van hun statuten wel kunnen aantonen dat een MR niet strookt met hun levensovertuiging.

De MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders, ofwel: een personeels- en een oudergeleding.

Kortom: Elk schoolbestuur is verplicht een MR in te stellen.

Wat doet de MR?

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de school ligt bij het bevoegd gezag (de directie). Maar in een democratie bepaalt een groep mensen van bovenaf niet wat er gebeurt zonder dat direct betrokkenen daarover kunnen meepraten. De WMO regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het medebewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR . De MR functioneert dus op het niveau van het schoolbestuur, ofwel: is zijn gesprekspartner.

Kortom: De MR geeft structuur aan de inspraak op schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en team.

Wie mogen er lid worden van de MR?

Alle personeelsleden (ook niet-onderwijzend), ouders en leerlingen mogen lid worden van de MR. Vroeger was het mogelijk om aan kandidaten voor de MR (daarbij het ging het met name om de ouders) de voorwaarde te stellen dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschreven of dat zij hun kind al een jaar op school hadden. Met de huidige wet is dat niet meer mogelijk. Alle ouders waarvan de kinderen op school zijn toegelaten, kunnen (meteen) in de MR worden gekozen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.

Kortom: Alle ouders met een of meer kinderen op school, mogen lid worden van de MR.

Hoeveel leden heeft de MR?

Het aantal leden van de MR hangt af van het aantal leerlingen op de school. In artikel 3 lid 2 van de WMO staat dat het aantal leden van de MR op een school met minder dan 250 leerlingen ten hoogste (minder mag dus ook!) 6 is, op een school met 250 tot 750 leerlingen ten hoogste 10, enzovoort. Binnen de MR zijn een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Kortom: Ieder MR-lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Wat mag de MR?

Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt en wil uitvoeren, moet hij voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. Let wel: niet voor alles is de inspraak van de MR vereist! In de WMO staat voor welke kwesties het schoolbestuur de MR moet raadplegen. In veel gevallen heeft de MR het recht om het bestuur te adviseren; in een aantal gevallen heeft het bestuur de instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

De WMO verdeelt de inspraakmogelijkheden van de MR in algemene en bijzondere bevoegdheden.

Hoe werkt het in de praktijk?

Voor een MR is instemmingsrecht belangrijker dan adviesrecht. De procedure is als volgt:

 • Het schoolbestuur maakt een voorstel
 • Volgens de wet of het reglement moet de MR daarmee instemmen. Het schoolbestuur legt het voorstel voor aan de raad.
 • Als de MR het een goed voorstel vindt, meldt hij dat aan het schoolbestuur en kan het voorstel worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat de MR het om bepaalde redenen niet eens is met het voorstel. De raad weigert dan instemming te geven en geeft daarbij de reden van deze weigering.
 • Het schoolbestuur kan dan tot de slotsom komen dat de MR gelijk heeft en maakt een nieuw voorstel. Daar kan de MR mogelijk wel mee instemmen. Het is ook denkbaar dat het schoolbestuur bij zijn oorspronkelijke voorstel blijft.
 • Dan zit er nog maar één ding op: het schoolbestuur vraagt aan de geschillencommissie om een (bindende) uitspraak.
 • Als de MR volgens het reglement (of de wet) adviesrecht heeft bij een voorgenomen besluit van het schoolbestuur, dan moet het schoolbestuur zijn voornemen voorleggen aan de MR. De raad kan vervolgens positief of negatief adviseren.
 • Een positief advies spreekt voor zich. Wordt er negatief geadviseerd, dan kan het schoolbestuur het negatieve advies naast zich neerleggen en zijn besluit uitvoeren (als de MR daar geen bezwaar tegen maakt), mits de redenen daarvan worden aangegeven.
 • De MR kan, als hij de redenering van het schoolbestuur onjuist vindt, naar de geschillencommissie gaan. Deze toetst bij adviesgeschillen alleen de gevoerde procedure en niet de inhoudelijke argumenten (terwijl dat wel gebeurt bij instemminggeschillen). Indien blijkt dat de geschillencommissie de MR gelijk geeft, dan moet het schoolbestuur alsnog op zijn schreden terugkeren.

Kortom: In veel gevallen heeft de MR het recht om de directie te adviseren; in bepaalde gevallen heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig alvorens het zijn besluit kan uitvoeren.

Contactgegevens

Voorzitter:
Gerrit van der Laan

Leden:

Susie de Vries-Bouma
Harrit Jongsma
Gea Hylkema

Secretaris:
Amarins Slagman, 0511-521120 (leerkracht)

Mailadres MR: mr.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

 

Corona

Sociale Veiligheid

Hieronder treft u enkele onderwerp met betrekking tot sociale veiligheid aan.

Informatie sociale veiligheid

Sociale Veiligheid

Uw kind gaat naar school om veel te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind zich pas goed kan ontwikkelen als er een veilige sfeer op school heerst. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Wij houden rekening met de mogelijkheden van ieder kind en accepteren eventuele beperkingen. Elk kind is uniek en krijgt de ruimte te ontdekken wie het werkelijk is. Kinderen mogen fouten maken en krijgen iedere dag een nieuwe kans.

 

Wij leren onze leerlingen om zo ook met anderen om te gaan. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor het onderwijs op CBS De Wrâldpoarte.

 

Onze missie is: CBS De Wraldpoarte: Veilig op weg de wijde wereld in!

En daar staan we voor!

 

Onze leerlingen doen niet alle vakkennis en –vaardigheden op, maar de school is ook een plek waar zij kennis maken met de samenleving, met normen en waarden en omgangsvormen. Op onze school heerst een veilig schoolklimaat: er zijn grenzen en regels, er wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en de leerlingen worden aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Leraren spelen daarbij een belangrijke rol. We hebben een schoolbrede aanpak en de interventies die wij doen staan in samenhang met elkaar. Wij geloven dat we daarmee meer bereiken.

 

Pestprotocol

Pestprotocol

Pestbeleid

We zijn alert op pesten. Jammer genoeg komt pestgedrag toch nog vaker voor dan we zouden willen. Het kan kinderen beschadigen, remmen in hun ontwikkeling en de leerprestaties nadelig  beïnvloeden. Ook in hun verdere leven laat het 'gepest zijn' littekens na. We besteden regelmatig aandacht aan pesten en het voorkomen ervan. Het is onderdeel van de thema’s die elke week in ‘Kind op maandag’ en bij de Kanjerlessen aan de orde komen en met de kinderen worden besproken. Maar ook in spontane situaties waarin omgaan met elkaar het onderwerp is. We proberen om zo vroeg mogelijk signalen op te vangen, zowel van de pester als van het slachtoffer van pestgedrag.
Ons streven is om de kinderen op een harmonieuze en respectvolle manier met elkaar om te laten gaan en het creëren van een sociaal veilige leeromgeving.

 

Via onderstaande link kunt u het Pestprotocol/Kanjerprotocol van school lezen.