Schoolgids

De school behoort tot de Vereniging PCBO Tytsjerksteradiel. Het onderwijsdoel van de Vereniging is "vanuit een Bijbelse relatie de jonge mens te stimuleren en te begeleiden". We proberen dit te vertalen naar de dagelijkse praktijk. In de Schoolgids vindt U hierover nadere informatie. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Gezin en school moeten vanuit de gekozen identiteit keuzen maken. Dit blijkt bijvoorbeeld in de omgang met elkaar en uit het leerstofaanbod.

Natuurlijk hebben we te voldoen aan de wettelijke bepalingen, maar als schoolgemeenschap stellen we het beleid vast. Om mee te praten is het belangrijk, dat U goed geïnformeerd bent en we hopen, dat de Schoolgids daar een bijdrage aan mag leveren.

In de Schoolgids wordt regelmatig verwezen naar het Schoolplan,  het  Managementverslag en het Zorgplan. Het Schoolplan, het Managementverslag en het Zorgplan zijn op school aanwezig en daarin worden een aantal zaken nader uitgewerkt. Wilt u het Schoolplan,  het Managementverslag of het Zorgplan eens lezen, dan kunt u het ter inzage vragen. De Schoolgids, het Schoolplan,  het  Onderwijskundig Jaarverslag,  Managementrapportage en het Zorgplan zijn op voorstel van  de directie goedgekeurd door de Schoolraad en de medezeggenschapsraad (MR).

Zijn bepaalde zaken u niet duidelijk, aarzel dan niet om het te vragen, want wij zijn graag bereid een nadere toelichting te geven, aangezien dit de samenwerking tussen school en gezin alleen maar ten goede kan komen! Hieronder kunt u de volledige schoolgids inzien of downloaden.

Schoolgids 2019-2020